The Professional by Kru Rodj

The Professional by Kru Rodj The Professional by Kru Rodj

   The Professional by Kru Rodj หรือ ทีมครูมืออาชีพ เป็นทีมครูผู้เชี่ยวชาญการสอนเทคนิคการใช้เสียงและร้องเพลง โดยการนำของ อ.รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่า "ครูโรจน์" ครูผู้สอนเทคนิคการใช้เสียงระดับ World Class ด้วยหลักสูตร Speech Level Singing หรือ SLS ซึ่งเป็นที่ยอมรับของศิลปิน ดารา นักพากษ์ และบุคคลทั่วไปมากว่า 20 ปี

    The Professional by Kru Rodj ประกอบไปด้วยทีมครูมืออาชีพจำนวน 15 คน ที่ผ่านกระบวนการคัดสรร ฝึกฝน และทดสอบความรู้ด้านการสอนเทคนิคการใช้เสียง ความสามารถในการใช้เสียงและร้องเพลง ศิลปะการถ่ายทอดความรู้ สามารถสอนเทคนิคการใช้เสียงได้ตามหลักสูตรและมาตรฐานที่ครูโรจน์ได้สอนให้กับศิลปิน นักร้องทั่วฟ้าเมืองไทย นั่นคือการสอนให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเปล่งเสียงให้ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ไม่ทำร้ายเสียงของนักเรียน ทำให้สามารถร้องเพลงได้ไพเราะในทุกแนวเพลง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเพลงเมืองไทย

 

 KRUAOOLOGO.jpg      

Speech Level Singing | ครูโรจน์ | สอนร้องเพลง | ครูสอนร้องเพลง
Speech Level Singing | ครูโรจน์ | สอนร้องเพลง | ครูสอนร้องเพลง
Speech Level Singing | ครูโรจน์ | สอนร้องเพลง | ครูสอนร้องเพลง